Màn chiếu(Phụ kiện)
View: 4576

Kích thước màn chiếu 1,8 x 1,8 m

LE(H)7070M

Kích thước màn chiếu 2,40 x 2,40 m

LE (H)9696M

Kích thước màn chiếu 2,34 x 1,83 m

LE(H)120M